Toggle Menu
Ffestiniog & Highland Railway

Ynghylch

Croeso i Reilffyrdd Ffestiniog ac Eryri…

Os ydych yn ystyried hyfforddi gyda ni, efallai eich bod yn ystyried ymuno â’n rheilffyrdd rhyfeddol. Efallai fod gennych ddiddordeb mewn dysgu am ein hanes fel y cwmni rheilffordd annibynnol hynaf yn y byd.

Ym 1832 mae ein stori’n dechrau, pan ffurfiwyd ein cwmni, y Festiniog Railway Company, a’r union yr un cwmni sy’n rhedeg y rheilffordd heddiw. Caewyd Rheilffordd Ffestiniog ym 1946 ond, yn wahanol i lawer o reilffyrdd, ni chodwyd y cledrau ac ni chafodd y cerbydau a’r injans eu sgrapio neu eu gwerthu. Yn lle hynny, gadawyd y rheilffordd fel yr oedd, a hynny am naw mlynedd cyn i sylfaenwyr Cymdeithas Rheilffordd Ffestiniog achub y lein a chychwyn ar her y gwaith adfer a chadwraeth sy’n parhau hyd heddiw. Yn ystod ein blynyddoedd cynnar, roedd mwy o bwyslais ar adfer y lein i redeg trenau nag ar gadwraeth, a hyd heddiw ychydig o bobl sy’n meddwl am ein rheilffyrdd fel rhai wedi eu ‘cadw’. Yn y dyddiau hynny, roedd injans stêm yn parhau’n gyffredin ar y Rheilffyrdd Prydeinig ac nid oedd pwysigrwydd ein treftadaeth mor amlwg. Gyda threigl y blynyddoedd, rydym wedi dod yn llawer mwy ymwybodol o ddyfnder, safon a phwysigrwydd agweddau treftadol ein rheilffyrdd.

Mae rhan fawr o’r rheilffordd o bwysigrwydd cenedlaethol o safbwynt treftadol. Mae gennym yr injans stêm rheilffordd gul hynaf, y cerbyd cyntaf oll â bogïau a’r unig locomotifau Fairlie dwbl sy’n parhau i weithio yn y byd.

Ond nid dyna’r cwbl, gan fod naws wreiddiol iawn i’r rheilffordd drwyddi draw, gan gynnwys yr argloddiau a’r pontydd, y ffensys a’r waliau, y signalau a’r adeiladau. Yn wir, lle bynnag yr edrychwch o gwmpas y rheilffordd mae cyfoeth o nodweddion treftadol. Y ffaith bod cymaint o’r rheilffordd wreiddiol wedi goroesi yw un o’r rhesymau pam ei bod mor bwysig. Yn ychwanegol at y nodweddion gwreiddiol, yn ystod yr hanner can mlynedd diwethaf cyrhaeddodd rhai pethau pwysig iawn eraill, megis Cerbyd Rhif 14 o Reilffordd Lynton a Barnstaple, yr injan chwarel Hunslet, Lilla, a NGG16 Rhif 143 – yr injan Beyer Garratt olaf i’w hadeiladu yn y Deyrnas Unedig.

Wrth hyfforddi gyda ni, gobeithiwn y byddwch yn mwynhau dysgu mwy am ein treftadaeth ac yn ein cynorthwyo i gadw ein holl arteffactau rhyfeddol yn ddiogel ar gyfer y cenedlaethau i ddod.


Beth yw ‘Rhaglen Hyfforddi Sgiliau Treftadaeth’ Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri?

Bydd y rhaglen hyfforddi yn mynd i’r afael ag argyfwng sy’n datblygu mewn cysylltiad â sgiliau treftadaeth a chadwraeth ac ar yr un pryd yn cymryd y camau sydd wir eu hangen tuag at ehangu ein gweithlu treftadaeth crefftus ninnau i fod yn fwy amrywiol o safbwynt ethnig ac i gynnwys rhagor o bobl ifanc. Bydd y rhaglen yn cynnig cyfnodau byr o hyfforddiant a fydd yn arwain at gymhwyster ystyrlon a throsglwyddadwy, gan wneud gyrfa ym maes treftadaeth yn bosibilrwydd i lawer mwy o bobl. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn bwrsari o £13,000.

Rydym wedi dewis chwe maes lle credir y bydd prinder sgiliau yn y dyfodol yn effeithio’n ddifrifol ar ein gallu i warchod ein treftadaeth yn effeithiol. Ym mhob achos, bydd yr hyfforddeion yn gweithio gydag aelodau o weithlu crefftus dros ben sydd yn awyddus i drosglwyddo eu sgiliau i genhedlaeth newydd. Byddwn yn hyfforddi 20 o hyfforddeion (deg bob blwyddyn dros ddwy flynedd) ac yn sefydlu diwylliant o hyfforddi ar draws llawer o wahanol setiau sgiliau, er budd hyfforddeion y dyfodol ledled y sector rheilffyrdd.

Ein blaenoriaeth fydd trosglwyddo’r sgiliau angenrheidiol ar gyfer parhau i redeg rheilffordd fach gul yn ddiogel yn unol â’r safonau diogelwch cyfredol. Fel hyfforddai, bydd gofyn i chi weithio ar brosiect unigol cysylltiedig â’ch maes llafur a llunio ‘Portffolio Dysgu’, a gofynnir i chi gyflwyno’r ddau beth hynny mewn ‘Diwrnod Arddangos’ a gynhelir ar ddiwedd pob blwyddyn hyfforddi.

Mae Cwmni Rheilffordd Ffestiniog wedi ymrwymo i gynyddu amrywiaeth ymysg ein gweithlu. Mae gweithlu amrywiol yn fagwrfa i syniadau newydd ac yn cynnig cyfleoedd i rannu a gwella sgiliau, gan felly hybu sefydlogrwydd a thwf y Rheilffordd at y dyfodol. Bydd y Rhaglen Sgiliau Treftadaeth yn ein galluogi i archwilio ffyrdd o gyrraedd cymunedau a grwpiau na fyddai dulliau recriwtio traddodiadol o reidrwydd yn eu cyrraedd, ac i ddysgu mwy ynghylch sut i wneud y Rheilffordd yn gorff croesawgar a chynhwysol.

Mae’r Rheilffordd hefyd wedi ymrwymo i weithio gyda’r gymuned leol i leihau diweithdra ac i hybu’r defnydd o’r iaith Gymraeg. Rydym yn amcangyfrif bod oddeutu 40% o’n gweithlu’n siarad Cymraeg. Felly, rydym yn annog pobl sydd eisoes yn yr ardal ac o gefndir Cymreig lleol i ymgeisio.

Oherwydd natur y rhaglen bydd yn rhaid i hyfforddeion fod yn 18 oed neu’n hŷn pan fyddant yn cychwyn ar eu hyfforddiant.

Bydd y cylch hyfforddi cyntaf yn dechrau ym mis Medi 2018 a’r ail gylch yn dechrau ym mis Medi 2019.


Beth fydd yr hyfforddeiaeth yn ei roi i chi?

Dychmygwch eich bod yn gallu dweud wrth eich cyflogwyr yn y dyfodol eich bod wedi hyfforddi gyda ‘Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri,’ sy’n fyd enwog… cyffrous ynte? Dyna’n union yr hyn rydym yn ei gynnig i chi.

Bwrsari

Fel hyfforddai, byddwch yn derbyn bwrsari DI-DRETH o £1000 y mis, wedi’i dalu’n fisol.

Ar ddiwedd y chwe mis cyntaf byddwch yn derbyn taliad ychwanegol yn ôl disgresiwn o £500, a £500 arall pan fyddwch wedi cwblhau eich hyfforddiant.

Dyna gyfanswm o £13,000 yn DDI-DRETH.

Cymwysterau

Bydd gennych Gynllun Hyfforddi Unigol a fydd wedi ei deilwra ar gyfer y maes sgiliau y byddwch wedi ei ddewis ac a fydd yn arwain at gymhwyster cydnabyddedig pan fyddwch wedi cwblhau’r hyfforddiant. Gweler y tudalennau ynghylch meysydd sgiliau am ragor o wybodaeth.

Offer

Darperir y canlynol ar eich cyfer:

  • Esgidiau diogelwch
  • Dillad diogelwch personol gwelededd uchel (gwrth-ddŵr)
  • Cyfarpar perthnasol i’ch gwaith (gogls diogelwch, menig ac ati)

Cewch hefyd fenthyg gliniadur (os oes angen) a chamera digidol dros gyfnod eich hyfforddiant (un flwyddyn) i’ch cynorthwyo i baratoi eich Portffolio Dysgu.

A hyn i gyd:
  • Hyfforddiant Tystysgrif Cymorth Cyntaf yn y Gwaith
  • Cymorth gan Fentoriaid Cwrs a Mentoriaid Bugeiliol
  • Cymorth a gweithdai ynghylch gwaith cwrs (gan gynnwys amser rhydd i wneud y gwaith cwrs ac i gwblhau Portffolios Prosiect Unigol)
  • Y cyfle i ymaelodi â chyrff proffesiynol, er enghraifft, Cymdeithas Waliau Cerrig Sychion Prydain, y Gymdeithas Dehongli Treftadaeth
  • Gweithdy ysgrifennu CV a sgiliau cyfweliad
  • Geirdaon gan Reolwyr Adrannau

A llawer, llawer mwy… byddwch yn gweithio gyda thîm o grefftwyr a gweithwyr proffesiynol profiadol gyda thrysorfa o sgiliau a gwybodaeth i’w rhannu ac yn dysgu oddi wrthynt.


Gan bwy fyddwch chi’n dysgu?

Rheolwr Hyfforddi

Mae gan bob maes sgiliau Reolwr Hyfforddi, a fydd yn goruchwylio eich hyfforddiant chi, yr hyfforddai.

Hyfforddwr

Bydd Hyfforddwr yn cael ei ddynodi i’ch tywys drwy eich hyfforddiant tra byddwch gyda Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri. Bydd yr Hyfforddwr yn grefftwr profiadol yn y maes sgiliau y byddwch wedi ei ddewis. Byddwch yn cyfarfod â’ch Hyfforddwr yn rheolaidd i rannu ac i gyflwyno eich gwaith cwrs a’ch Portffolio Dysgu, ac i drafod eich cynnydd gyda’r prosiectau y cytunwyd arnynt.

Mentor Personol

Bydd Mentor Personol yn cael ei ddynodi i chi, a fydd yn cyfarfod gyda chi i drafod y gwaith cwrs ac i sgwrsio ynghylch sut mae pethau’n mynd yn gyffredinol ac am unrhyw faterion sydd angen sylw.

Hyfforddwyr Gwaith Cwrs

Bydd ‘Hyfforddwyr Gwaith Cwrs’ hefyd ar gael ar gyfer sesiynau galw heibio yn ôl y gofyn. Byddant yn gallu eich cynorthwyo gyda’ch aseiniadau a’r Portffolio Dysgu.

Gweithio gyda Gwirfoddolwyr…

Bydd rhan o’ch hyfforddiant yn cynnwys gweithio ar y cyd â rhai o’n haelodau staff gwirfoddol ymroddedig. Mae gwirfoddolwyr yn hanfodol i’r hyn a wnawn ar Reilffyrdd Ffestiniog ac Eryri. Y gwir yw na allem weithredu fel busnes heblaw am ein gwirfoddolwyr ac maent yn allweddol bwysig i’n gwaith adfer a chadwraeth treftadol. Mae gennym wirfoddolwyr yn cyflawni gwahanol swyddogaethau ledled y rheilffordd. Maent yn gweithio fel garddwyr, gardiau, gweithwyr bwffe, adeiladwyr, trydanwyr, ysgrifenwyr arwyddion, peirianwyr y trac, peirianwyr mecanyddol, seiri, technegwyr ochr y lein a llawer mwy …

Yn eich swyddogaeth fel hyfforddeion byddwch yn gweithio gyda rhai o’n llu gwirfoddolwyr bob dydd. Daw ein gwirfoddolwyr o bob cefndir ac maent yn amrywio mewn oedran o 14 hyd 80 a mwy. Yr un peth sy’n gyffredin iddynt yw eu bod wrth eu bodd yn gweithio ar Reilffyrdd Ffestiniog ac Eryri a chyda cyrff treftadaeth eraill. Maent yn dod â sgiliau a phrofiadau tu hwnt o werthfawr i’r gwaith, ac rydym yn dibynnu ar eu galluoedd. Gall gweithio gyda’n gwirfoddolwyr fod yn brofiad defnyddiol a gwerthfawr a bydd eu cymorth yn anfesuradwy i hyfforddeion.


Lleoliadau a Phosibiliadau ar gyfer y Dyfodol

Lleoliadau

Fel rhan o’r rhaglen hyfforddi, bydd cyfle i chi ymweld â chyrff treftadaeth eraill yn y Deyrnas Unedig.

Bydd lleoliadau a chyfleoedd rhwydweithio ar gael i chi gyda’n partneriaid lleoliad, er enghraifft, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, yr Amgueddfa Reilffordd Genedlaethol, CADW, Rheilffordd Dyffryn Hafren, a llawer mwy.

Ac mae mwy i ddod

Tuag at ddiwedd eich blwyddyn gyda ni, byddwn yn eich cynorthwyo gyda chynllunio eich gyrfa yn y dyfodol, boed hynny gyda ni, gyda chorff treftadaeth arall, neu yn rhywle gwahanol. Bydd y cysylltiadau y byddwch wedi’u gwneud drwy leoliadau a rhwydweithio yn ystod cyfnod yr hyfforddiant o gymorth i chi gyda hynny.


Diwrnodau Blasu

A oes gennych chi ddiddordeb yn y Rhaglen Hyfforddi Sgiliau Treftadaeth -ond ddim yn siŵr ai dyma’r peth iawn i chi?
Pam na ddewch chi i un o’n Diwrnodau Blasu i ddarganfod mwy!

Cynhelir diwrnodau blasu yn Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri yn ystod Mai a Mehefin 2019.

Yn ystod y diwrnod blasu byddwch yn gallu gweld ‘y tu ôl i’r llenni’ ar y rheilffyrdd, gan ymweld â Gweithfeydd Peirianyddol Boston Lodge a’r Depo Isadeiledd yn Iard Minffordd. Cewch hefyd gyfle i deithio ar ein trenau i weld y rheilffyrdd drosoch eich hun.

Gallwch gyfarfod y tîm a chlywed mwy am bob un o’r meysydd sgiliau. Cewch atebion i unrhyw gwestiynau fydd gennych a gweld y llety sydd ar gael ar y safle.

Mae’r diwrnod blasu yn cychwyn yng Ngorsaf yr Harbwr ym Mhorthmadog am 9.30am ac yn gorffen yn ôl yng Ngorsaf yr Harbwr am 4.30pm. Byddwn yn darparu lluniaeth a chinio yn ystod y dydd. Mae llety ar gael yn yr Hostel Hunanddarpar i Wirfoddolwyr os bydd angen.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod i un o’n diwrnodau blasu, anfonwch neges e-bost atom yn HLFS4F@ffwhr.com

Edrychwn ymlaen at eich gweld yno!

Cysylltwch â ni

Cyfeiriad:
Rhaglen Hyfforddi Sgiliau Treftadaeth
Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri
Gorsaf yr Harbwr
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9NF

E-bost: HLFS4F@ffwhr.com

Ffôn: 01766 516064

Polisi Preifatrwydd (Saesneg yn unig)

Hawlfraint © 2018 Ffestiniog and Welsh Highland Railways. Cedwir pob hawl. Gwefan gan Delwedd