Toggle Menu
Ffestiniog & Highland Railway

Gwneud Cais

Ar gyfer pwy mae’r hyfforddiant hwn?

Rydym yn chwilio am:

 • Hyfforddeion sydd â sêl a brwdfrydedd ynghylch y cyfle hyfforddi
 • Hyfforddeion sy’n dangos ymrwymiad i ddilyn gyrfa yn y sector treftadaeth
 • Hyfforddeion a all ddangos y gallant elwa ar y profiad hwn oherwydd eu bod yn gallu:
  Disgrifio’r budd a ddaw iddynt fel unigolion o’r cyfle hwn a’r effaith y bydd yn ei gael arnynt i’r dyfodol.
  Egluro sut y bydd hyfforddiant ‘Sgiliau Treftadaeth ar gyfer y Dyfodol’ yn eu cynorthwyo i gyflawni hynny.
  Esbonio sut y bydd y cyfle hwn yn eu cynorthwyo i wireddu eu potensial
 • Hyfforddeion sydd â’r gallu i ddysgu ac i roi ar waith y sgiliau i gyflawni’r tasgau mae eu hyfforddiant yn ei ofyn
 • Hyfforddeion sy'n gallu bod yn rhagweithiol yn cydlynu eu cofnodion eu hunain ac wrth gasglu tystiolaeth i ddangos y daith ddysgu y buont arni

Er bod rhyw lefel o lythrennedd a rhifedd yn ofynnol er mwyn gallu cwblhau gwaith cwrs ac asesiadau, bydd ein pwyslais ar frwdfrydedd, sgiliau a doniau yn hytrach na chyrhaeddiad academaidd neu brofiad blaenorol.

Hoffem annog ceisiadau gan bobl o gefndir mwy ymarferol a byddwn yn cynnig sawl dull o ymgeisio, gan gynnwys drwy fideo a lluniau, yn ogystal â thrwy geisiadau ysgrifenedig traddodiadol.


Sut i wneud cais:

Rhowch eich manylion ar y dudalen nesaf a darllenwch yr Hysbysiad Preifatrwydd ar gyfer Ymgeiswyr; wedyn dewiswch un o’r dulliau ymgeisio isod:

Cais ysgrifenedig: Atebwch y pedwar cwestiwn mor llawn ag y gallwch mewn oddeutu 250 gair ar gyfer pob cwestiwn. Cwblhewch y datganiad, y ffurflen cydraddoldeb a’r prawf sgiliau; a chyflwynwch eich cais.

Cais lluniau: Atebwch y pedwar cwestiwn drwy lanlwytho ffotograff neu lun ar gyfer pob cwestiwn ac ychwanegu egluryn byr (tua 50 gair). Dewiswch ffotograff neu lun sy’n ateb y cwestiwn mewn ffordd mor llawn ag y gellir. Cwblhewch y datganiad, y ffurflen cydraddoldeb a’r prawf sgiliau; a chyflwynwch eich cais.

Cais fideo: Lluniwch fideo byr (tua phum munud) ohonoch eich hun yn egluro eich cais. Ceisiwch ateb y pedwar cwestiwn isod yn eich fideo – gallwch ffilmio mewn lleoliadau sydd o gymorth i ddarlunio’ch atebion. Lanlwythwch eich fideo i YouTube, gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis yr opsiwn preifatrwydd, yna gludwch y ddolen ar gyfer y fideo ar y dudalen cais fideo. Cwblhewch y datganiad, y ffurflen cydraddoldeb a’r prawf sgiliau; a chyflwynwch eich cais.

Os byddai’n well gennych gwblhau eich cais all-lein, anfonwch neges e-bost at HLFS4F@ffwhr.com i ofyn am ffurflen gais ar bapur neu i ymholi ynghylch dulliau eraill o ymgeisio.

Y pedwar cwestiwn yr hoffem i chi eu hateb yw:

 1. Dywedwch wrthym am y daith y buoch arni drwy fywyd a ddaeth â chi i’r fan lle rydych heddiw. Gallai hynny gynnwys cyfeirio at swyddi, addysg a hyfforddiant blaenorol, ac at eich hobïau a’ch diddordebau.
   
 2. Dywedwch wrthym am un o’r canlynol:

  • a. Gwrthrych rydych wedi ei wneud
   b. Prosiect rydych wedi bod yn rhan ohono
   c. Sgil neu ddawn rydych wedi ei dysgu, ei defnyddio a’i datblygu

   Meddyliwch ynghylch pam oeddech am wneud hynny, beth wnaethoch chi ei ddysgu a beth oedd yr heriau a sut wnaethoch chi eu goresgyn.
    
 3. Am ba faes sgiliau hoffech chi wneud cais:

  • Dywedwch wrthym:
   a. Pam ydych chi wedi dewis y maes sgiliau hwn?
   b. Beth ydych chi eisiau ei gyflawni drwy gwblhau’r rhaglen hon?
   c. Pam mai’r rhaglen hon fydd yn eich cynorthwyo i gyflawni hynny yn hytrach nag unrhyw gyfle arall?
    
 4. Dychmygwch eich bod wedi treulio blwyddyn fel hyfforddai Sgiliau Treftadaeth ac wedi cwblhau’r rhaglen.

  • a. Dywedwch wrthym sut hoffech chi barhau ar eich llwybr gyrfa yn y maes sgiliau rydych wedi ei ddewis.
   b. Sut fydd y sgiliau rydych wedi eu dysgu ar y rhaglen hon yn eich cynorthwyo i wneud hynny?
   c. Pam mae’r llwybr gyrfa hwn yn bwysig i chi?

Os hoffech wneud cais am fwy nag un maes sgiliau nodwch hynny yn eich ateb i gwestiwn tri, os gwelwch yn dda.

Gallwch wneud cais yn awr am un ai blwyddyn un (yn cychwyn fis Medi 2018) neu flwyddyn dau (yn cychwyn fis Medi 2019). Fodd bynnag, dylech nodi na fyddwn yn llunio rhestr fer o ymgeiswyr ar gyfer blwyddyn dau hyd fis Mehefin 2019.


Beth sy’n digwydd nesaf?

Unwaith y byddwn wedi derbyn eich cais byddwn yn anfon neges e-bost atoch i gadarnhau hynny.

Yna byddwn yn edrych ar eich cais yn fanwl. Byddwn yn ystyried a yw eich atebion yn ateb y cwestiynau a osodwyd yn llawn ac yn bodloni’r meini prawf ar gyfer hyfforddeion a nodir ar y dudalen ‘Ar gyfer pwy mae’r hyfforddiant hwn?’.

Byddwn wedyn yn llunio rhestr fer o ymgeiswyr ac yn rhoi gwybod i chi a gawsoch eich gosod ar y rhestr fer ai peidio.

Bydd ymgeiswyr a osodwyd ar y rhestr fer yn cael eu gwahodd i ddiwrnod gweithdy ar Reilffyrdd Ffestiniog ac Eryri yn gynnar ym mis Gorffennaf. Darperir llety os bydd angen. Yn ystod y diwrnod gweithdy fe gewch y cyfle i weld y meysydd y bydd yr hyfforddeion llwyddiannus yn gweithio arnynt, i gyfarfod y Rheolwyr Hyfforddi a’r Hyfforddwyr ac i brofi rhai o’r tasgau y byddech yn eu gwneud fel hyfforddai. Cewch gyfle yn ystod y dydd i gyfarfod un wrth un â’ch Rheolwyr Hyfforddi i egluro pam rydych yn meddwl y byddech yn addas ar gyfer y rhaglen hon ac i ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych ynghylch y rhaglen.

Yn ystod y diwrnod gweithdy byddwn yn edrych i weld a fyddech yn addas ar gyfer y rhaglen ac yn parhau i’ch asesu yn unol â’r meini prawf ar gyfer hyfforddeion.

Ar ôl y diwrnod gweithdy byddwn yn cysylltu â chi i adael i chi wybod a gawsoch eich dewis ar gyfer Rhaglen Hyfforddi Sgiliau Treftadaeth Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri.

Os ydych yn llwyddiannus:

Bydd y Rhaglen Hyfforddi Sgiliau Treftadaeth yn dechrau yn gynnar ym mis Medi.

Bydd y trefniant ymsefydlu ar gyfer yr holl hyfforddeion gyda’i gilydd dros dri diwrnod cyntaf y rhaglen hyfforddi.

Yna bydd cyfnod ymsefydlu cychwynnol i gyflwyno’r hyfforddeion i’w swyddogaethau newydd, i drafod cynnwys Llawlyfr yr Hyfforddeion a hefyd i gynnig cyfle iddynt ymroi i’w hyfforddiant yn fewnol ac yn allanol ac i gytuno ar eu ‘Prosiectau Treftadaeth Unigol’.

Ar ddiwedd y rhaglen hyfforddi, ym misoedd Gorffennaf ac Awst y flwyddyn ganlynol, cynhelir Diwrnod Agored pryd y gall hyfforddeion arddangos eu Portffolio Dysgu, a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn, i’w ffrindiau a’u teuluoedd. Dyfernir cymwysterau a bydd pob hyfforddai’n derbyn tystysgrif cyfranogiad.

Pob Lwc

 

Cysylltwch â ni

Cyfeiriad:
Rhaglen Hyfforddi Sgiliau Treftadaeth
Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri
Gorsaf yr Harbwr
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9NF

E-bost: HLFS4F@ffwhr.com

Ffôn: 01766 516064

Polisi Preifatrwydd (Saesneg yn unig)

Hawlfraint © 2018 Ffestiniog and Welsh Highland Railways. Cedwir pob hawl. Gwefan gan Delwedd