Toggle Menu
Ffestiniog & Highland Railway

Dehongli Treftadaeth

Bydd hyfforddeion Dehongli Treftadaeth yn dysgu’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer dehongli a chyfleu arwyddocâd, hanes a nodweddion diddorol atyniad treftadaeth megis Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri i ymwelwyr, yn enwedig wrth ymwneud wyneb yn wyneb, ac yn dysgu sut i ddigideiddio deunydd archifol.

Rhaglen hyfforddi newydd sbon y mae Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri wedi ei datblygu yw hon. Rydym yn ceisio sicrhau achrediad NVQ / Y Ddinas a’r Urddau ar gyfer yr hyfforddiant, gyda chymorth a chyngor gan nifer o arbenigwyr proffesiynol cydnabyddedig yn y maes hwn. Fel arfer, cymhwyster lefel gradd neu feistr fyddai hwn, ond gwelsom fod angen datblygu cymhwyster Lefel 2 neu 3 i roi’r cyfle i hyfforddeion ddechrau dod i ddeall y maes hynod ddiddorol hwn. Bydd cymryd rhan yn yr hyfforddiant arloesol hwn yn cynnig cyfle gwych i’r unigolion priodol i weithio ar gynllun hyfforddiant unigryw sy’n torri tir cwbl newydd.

Mae’r hyfforddiant yn seiliedig ar broses o chwe cham i greu dehongliad (rhannu ein stori â’n cynulleidfa / â’n hymwelwyr mewn ffyrdd newydd ac arloesol):

Cam 1 – Diffinio Arwyddocâd:
Pam mae eich adnodd yn bwysig?
Pam ddylai pobl ymweld â’ch adnodd?
Beth sy’n ei wneud yn arwyddocaol?

Cam 2 – Datblygu eich storïau:
Beth yw eich neges?
Pa storïau fydd yn eich cynorthwyo i egluro arwyddocâd eich adnodd?

Cam 3 – Ystyried eich Cynulleidfa:
Pwy yw eich ymwelwyr?
Pwy yw’r gynulleidfa ar gyfer eich dehongliad?
A fydd eich ymwelwyr yn deall ac yn gwerthfawrogi’r hyn rydych yn ei ddweud wrthynt?

Cam 4 – Penderfynu ar eich Cynllun:
Beth yw eich strategaeth adrodd stori?
Beth yw’r ffyrdd gorau o adrodd eich storïau?
Sut hoffech chi i ymwelwyr amgyffred eich storïau?

Cam 5 – Dewis eich Cyfryngau:
Pa ddulliau fyddwch chi’n eu defnyddio i gyfleu eich neges?

Cam 6 – Gwerthuso’ch Strategaeth
Ydy’ch dehongliad yn effeithiol? Pa ddylanwad mae wedi ei gael ar eich cynulleidfa?

Yn ogystal, bydd disgwyl i hyfforddeion Dehongli Treftadaeth fynychu hyfforddiant allanol wedi’i achredu gan Agored Cymru i ddilyn uned Lefel 2 mewn ‘digideiddio deunyddiau ar gyfer amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifdai’.

Cysylltwch â ni

Cyfeiriad:
Rhaglen Hyfforddi Sgiliau Treftadaeth
Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri
Gorsaf yr Harbwr
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9NF

E-bost: HLFS4F@ffwhr.com

Ffôn: 01766 516064

Polisi Preifatrwydd (Saesneg yn unig)

Hawlfraint © 2018 Ffestiniog and Welsh Highland Railways. Cedwir pob hawl. Gwefan gan Delwedd